Wykop grobów ziemnych i budowanie grobowców.

W ramach kompleksowego świadczenia usług pogrzebowych wykonujemy groby tra­dycyjne jedno lub wielopoziomowe oraz groby urnowe.

Wymiary grobów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca po­chówku zwłok i szczątków ludzkich.

 

Usługa jest dostępna na terenie cmentarzy całego województwa świetokrzyskiego. Termin realizacji: nawet do 48 godzin od zamówienia!

Sprzedaż i montaż nagrobków tradycyj­nych i urnowych.

Oferujemy granitowe nagrobki pojedyncze, podwójne, urnowe w dużej gamie kolory­stycznej wraz z transportem i montażem. Dokonujemy zagospodarowania otoczenia grobów poprzez wykonanie betonowych po­destów obłożonych glazurą, tudzież utwar­dzenie z materiałów typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo - ce­mentowej lub wyłożenie materiałem sypkim (żwir, tłuczeń kamienny),

Ponadto polecamy różnorodne akcesoria nagrobkowe typu wazony, ławeczki, meta­lowe krzyże nagrobne, wizerunki, itp.

Każde zamówienie realizujemy indywidualnie, zgodnie z życzeniem klienta mając na względzie jego oczekiwania oraz możliwość finansową.

 

Opieka nad grobami.

Wyrazem pamięci o naszych zmarłych, którzy odeszli do wieczności jest troska o estetyczny wygląd miejsca ich spoczynku.

Dlatego oferujemy Państwu profesjonalną opiekę nad grobami Waszych bliskich obejmującą sprzątanie nagrobka i jego okolic: usunięcie śmieci, liści, zbędnej ro­ślinności, starych kwiatów i zniczy, zagrabienie terenu; odśnieżenie, umycie nagrobka z uży­ciem profesjonalnych środków czystości, pa­stowanie, polerownie lub impregnacja środ­kami kamieniarskimi; Dekorowanie grobów kwiatami, stroikami, kompozycjami roślinnymi; zapalenie zniczy, obsadzenie otoczenia grobu kwiatami, krzewami, trawą i innymi roślinami wg zamówienia; pielęgnację roślin wo­kół grobów.

Każda usługa może być wykonana jednorazowo lub powtarzana cyklicznie. Wykona­nie usługi każdorazowo jest potwierdzone dokumentacją fotograficzną.

Oferujemy Państwu usługę opieki nad grobami na terenie województwa świętokrzyskiego

Zapraszamy także do skorzystania z usługi czyszczenia i impregnacji nagrobków za pomocą profesjonalnych środków chemicznych.

W ramach usługi oferujemy wyczyszczenie nagrobku ze wszelkich plam, śladów zanieczyszczeń atmosferycznych, a także mchów, porostów. Następnie nagrobek jest impregnowany, aby ewentualne następne kolejne zanieczyszczenia można było usunąć z łatwością czystą, ciepłą wodą.

Nasz pracownik wykonuje zdjęcie nagrobka przed czyszczeniem, następnie czyści go i impregnuje, a po zakończeniu pracy wykonuje kolejne zdjęcie – tak by można było ocenić efekt.

Jeśli chcieliby Państwo, aby nagrobki bliskich osób odzyskały swój blask i godnie się reprezentowały przed świętem Wszystkich Świętych, to nasza oferta jest skierowana właśnie do Was.

Ekshumacja.

 

Koleje losu każdego z nas bywają zmienne. Często okoliczności zmuszają nas do zmiany miejsca zamieszkania. Groby naszych bliskich, zlokalizowane okolicy poprzedniego miejsca zamieszkania, pozostają wtedy bez należytej opieki, a my pozbawieni jesteśmy możliwości częstego odwiedzania miejsc spoczynku kochanych osób. Nie zawsze mamy czas lub środki finansowe nie pozwalają nam na to, by nawet raz w roku – w święto Wszystkich Świętych czy Dzień Zaduszny – odwiedzać naszych bliskich zmarłych. Rozwiązaniem jest wtedy ekshumacja i przeniesienie doczesnych szczątków bliskich nam osób, w okolice naszego nowego miejsca zamieszkania. Takie rozwiązanie, poza zwiększeniem dostępności miejsca wiecznego spoczynku członków naszej rodziny, niesie za sobą również korzyści finansowe, choć początkowo musimy ponieść koszty realizacji usługi, które nie są małe. Do późniejszych korzyści finansowych należą:

 • zmniejszenie kosztów odwiedzin grobów bliskich zmarłych – jedziemy w jedno miejsce niedaleko naszego miejsca zamieszkania, a nie w kilka miejsc, często oddalonych od siebie o kilka lub kilkadziesiąt kilometrów;
 • zmniejszenie kosztów utrzymania nagrobków – nasze koszty dotyczą jednego miejsca, gdyż ekshumowane szczątki możemy dochować do istniejącego grobu; dbamy wtedy o utrzymanie jednego nagrobka a nie kilku;
 • zmniejszenie kosztów utrzymania grobów – po dochowaniu szczątków do istniejącego lub nowozałożonego grobu rodzinnego ponosimy jedną a nie kilka opłat za zachowanie grobu.

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za ze­zwoleniem właściwego Inspektora Sanitarnego,
 • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
 • na podstawie decyzji właściwego Inspektora sanitarnego w razie zajęcia te­renu cmentarza na inny cel.
 • w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach ran­nych.

O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad nią oraz może dopuścić wykonanie ekshu­macji w innym czasie niż określony powyżej przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. W celu przeprowadzenia ekshumacji należy złożyć wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawierający prośbę o ekshuma­cję wraz z uzasadnieniem.

Do złożenia wniosku o ekshumację upoważniona jest najbliższa pozostała rodzina a mianowicie:

 • pozostały małżonek(a) osoby zmarłej,
 • krewni zstępni,
 • krewni wstępni,
 • krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
 • osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

Jeśli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą upraw­nioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po wydaniu decy­zji przesyła ją wszystkim członkom rodziny uprawnionym do współdecydowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Kolejność postępowania przy organizowaniu ekshumacji:

 1. Zarząd cmentarza, na który będą przenoszone szczątki, musi wyrazić zgodę (za­pewnienie) dotyczącą istnienia miejsca i prawa do pochowania osoby ekshumo­wanej.
 2. Sanepid (właściwy dla cmentarza, z którego ekshumowane jest ciało) musi wyra­zić zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. Jeżeli od daty pochowania nie upły­nęło 20 lat sanepid może wyznaczyć swojego przedstawiciela i informuje o moż­liwym terminie jego obecności podczas ekshumacji.
 3. Zgodę z cmentarza, na którym będą pochowane szczątki oraz zgodę z sanepidu dostarczamy do zarządu cmentarza, z którego zabieramy osobę ekshumowaną. Zarząd cmentarza wyznacza termin ekshumacji oraz informuje o konieczności odbioru karty zgonu w trakcie ekshumacji (jeżeli sanepid wymaga obecności swojego przedstawiciela staramy się dopasować termin ekshumacji do terminu narzuconego przez sanepid).

 

Nasza firma realizuje ekshumacje w sposób profesjonalny z poszanowaniem odpowiednich przepisów prawa oraz godności ekshumowanych szczątków. Stosujemy profesjonalny sprzęt (agregat prądotwórczy, oświetlenie), który pozwala nam świadczyć usługi we wczesnych godzinach porannych. W razie potrzeby (np. w przypadku dokonywania ekshumacji szczątków kilku osób jednocześnie, co powoduje, iż czynności te nie mogą się zakończyć przed świtaniem), stosujemy namiot osłaniający, który zapewnia odpowiednią dyskrecję, ograniczając dostęp osób niepowołanych do miejsca ekshumacji. 


Szanowni Państwo, ekshumacja doczesnych szczątków naszych bliskich nie jest decyzją łatwą i wymaga głębokiej refleksji oraz szerokiej konsultacji z członkami rodziny, szczególnie ze strony osoby, która ma być ekshumowana, jak i członków rodziny osób pochowanych w grobie, do którego planujemy inhumację.

 

Z pełną ofertą mogą Państwo zapoznać się w naszej firmie.

Jeśli Państwo zdecydujecie się na samodzielne zorganizowanie pogrzebu, pa­miętajcie o naszym zakładzie pogrzebowym. Osobiście doradzamy wstąpienie do naszej firmy, gdyż za rozsądną cenę otrzymacie Państwo wiele usług i fachową po­moc.